Wesprzyj nas

Szanowni Państwo,

Fundacja ZERO-PIĘĆ prowadzi wiele nieodpłatnych działań wspierających rodziny z małymi dziećmi w radzeniu sobie różnymi emocjonalnymi i rozwojowymi problemami wczesnego dzieciństwa. Pomagamy rodzinom biologicznym, adopcyjnym i zastępczym, dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami regulacyjnymi (tzn. zakłóceniami w zakresie procesów fizjologicznych, np. snu, jedzenia, wypróżniania oraz procesów emocjonalnych, przejawiających się nadmiernym płaczem, wybuchami złości, smutkiem), bądź też kłopotami w kontaktach społecznych, np. w relacjach z rówieśnikami.

Naszym celem jest tworzenie oferty nieodpłatnej pomocy dla jak najszerszej grupy potrzebujących. Od lat udaje nam się pozyskiwać środki na programy wsparcia od różnych grantodawców, publicznych i prywatnych. Jednakże możliwość uzyskania dotacji na każdy dofinansowany program wiąże się z koniecznością wniesienia do niego przez Fundację
własnego wkładu finansowego. Nasza organizacja nie prowadzi działalności komercyjnej, nie ma zatem żadnych dochodów z tego tytułu, a całość pracy związanej z zarządzaniem i obsługą prowadzona jest przez Zespół nieodpłatnie, w ramach pracy społecznej. Jedynie Państwa pomoc – w postaci darowizn – umożliwia nam gromadzenie środków na wkład własny do kolejnych programów pomocy małym dzieciom i ich rodzinom. Na realizację celów statutowych Fundacji przeznaczana jest całość kwot pochodzących z darowizn.

Patron terapii małego dziecka

Prowadząc działania pomocowe na rzecz małych dzieci i ich rodzin już od 10 lat, Fundacja ma grono podopiecznych, którzy, ze względu na charakter trudności, z jakimi się borykają, wymagają długotrwałej terapii. Nie zawsze udaje nam się zagwarantować im nieodpłatne wsparcie na cały czas trwania procesu terapeutycznego. Programy, które obejmują pomocą dzieci z określonymi problemami, są zwykle zaplanowane przez gratodawców na kilka lub kilkanaście miesięcy lub zawężają kryteria finansowania do określonych grup, np. mieszkańców danej miejscowości.

Dla naszych podopiecznych – dzieci i ich rodzin – jest niezmiernie istotne, by otrzymywać stałą pomoc w formie regularnych spotkań terapeutycznych. Z tego względu zwracamy się do Państwa z prośbą o darowizny na terapię dzieci. Darowizny można zrealizować poprzez przelew na konto Fundacji ZERO-PIĘĆ.

Zgromadzone w ten sposób fundusze przeznaczone będą na objęcie terapią psychologiczną tych dzieci i ich rodzin, które już podjęły współpracę z Fundacją w ramach jej nieodpłatnych już zakończonych programów, a których rodziny nie mają możliwości finansowania odpłatnego leczenia.

Koszt terapii obejmuje opłacenie pracy specjalisty – psychologa oraz udział w wynajmie pomieszczenia na ten cel.

Dane do przelewu:

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
adres: ul. Prusa 14/7, 61-819 Poznań
Konto bankowe: mBank
Nr konta: 51114020040000310278042524

W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na działania pomocowe Fundacji, terapia dziecka”
kwota – 500 zł, 1000zł, 1500zł, inna dowolna kwota (min. 100zł)

 

Każda osoba, która przekaże darowiznę na terapię dziecka w Fundacji ZERO-PIĘĆ, otrzyma Dyplom PATRONA TERAPII z podziękowaniem.

Wpłaty na ten cel można również dokonać za pośrednictwem portalu www.siepomaga.pl na profilu naszej Fundacji