Nasze Projekty

NIE JESTEŚ SAM

POZYTYWKA

CENTRUM ZERO-PIĘĆ

STREFA RODZICA

STREFA RODZINY

CENTRUM ZERO-PIĘĆ. Ośrodek wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

CENTRUM ZERO-PIĘĆ to multidyscyplinarne przedsięwzięcie wspierania rodzin z małymi dziećmi. W jego ramach proponujemy wsparcie emocjonalne i informacyjne, poradnictwo i edukację zarówno rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa, jak i tym już posiadającym dzieci w wieku 0-10 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic- Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje, niemieckiego programu SAFE) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów. Oferta przygotowana została z uwzględnieniem najnowszej wiedzy teoretycznej i doniesień klinicznych z obszaru wieloaspektowego wspierania małego dziecka i jego rodziny. Obejmuje ona stałe elementy oferty CENTRUM – indywidualne konsultacje psychologiczne i laktacyjno-żywieniowe – w tym wizyty środowiskowe. Kadrę projektu stanowią odpowiednio wykwalifikowani specjaliści (wyróżniający się na terenie Poznania kwalifikacjami w tym obszarze), posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami z małymi dziećmi.

Zakładane długofalowe rezultaty to: podniesienie świadomości dotyczącej wagi wczesnego okresu życia dla dalszego rozwoju, promocja pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców, profilaktyka zakłóceń w relacjach między rodzicami a małymi dziećmi, poprawa funkcjonowania w grupie małych dzieci przejawiających trudności emocjonalne i relacyjne, profilaktyka krzywdzenia małych dzieci oraz zaburzeń wynikających z zakłóconych relacji w rodzinie.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami będą mieszkające w Poznaniu pary oczekujące narodzin dzieci oraz rodziny z małymi dziećmi.

.

STREFA RODZINY – specjalistyczna pomoc dla rodzin z małymi dziećmi

Prezentowany projekt skupia się na psychologicznym wsparciu terapeutycznym i edukacyjnym rodzin z małymi dziećmi (do lat 10), które doświadczają trudności w wypełnianiu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym, grożących rozwojem lub utrwaleniem się patologicznych mechanizmów funkcjonowania dzieci. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, jak i zastępcze i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne dla rodzin z dziećmi, które, ze względu na doświadczane trudności, wymagają pogłębionej pracy terapeutycznej. Konsultacje będą prowadzone w formie cykli, co umożliwia wdrożenie właściwych oddziaływań terapeutycznych. Pomoc zostanie udzielona 13 rodzinom. Działania te mają na celu profilaktykę poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu dzieci oraz interwencję w przypadkach już występujących zaburzeń, będących skutkiem nieprawidłowych/krzywdzących interakcji rodzic-dziecko. Praca zespołu psychologów projektu będzie poddawana zewnętrznej superwizji. Podstawowym rezultatem podjętych działań będzie zatem poprawa relacji opiekun-dziecko (wzrost wiedzy na temat wagi interakcji z dzieckiem, kształtowanie niekrzywdzących, prorozwojowych sposobów sprawowania opieki, wsparcie emocjonalne dziecka – poprawa w jego funkcjonowaniu). Praca terapeutyczna poszerzona zostanie o udział jednego z członków zespołu Fundacji w jednym ze spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym na terenie Miasta Poznania (2h), na którym zaprezentuje wykład na temat aktualnych doniesień dotyczących rozpoznawania i reagowania w przypadku krzywdzących relacji rodzic-dziecko.Program jest efektem doświadczenia Fundacji ZERO-PIĘĆ na polu pomocy rodzinom z małymi dziećmi zmagającym się z poważnymi dysfunkcjami/trudnościami czy rodzinami w kryzysie. Wynika także z zaangażowania w koalicję zawiązaną w ramach międzynarodowego programu „Taki mały a V.I.P.”, zainicjowanego przez Urząd Miasta Poznania, w którym Fundacja uczestniczyła jako jeden z partnerów i dysponuje obecnie dodatkowo przeszkoloną w tym zakresie kadrą.
Projekt realizowany będzie od 01.01.2024 do 31.12.2024, i obejmie mieszkańców Poznania.

POZYTYWKA. Program konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców

Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z nieustannie powiększającej się liczby małych dzieci przejawiających poważne trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych oraz prezentujących różnorodne opóźnienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiących grupę obciążoną ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dzieciom w wieku 1 – 10 lat z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców (co bezpośrednio przyczynia się do poprawy funkcjonowania dzieci). Programem objęte zostaną dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań – ze względu na konieczność utrzymania ciągłości terapii z podopiecznymi, zadecydowano o rozszerzeniu kategorii wiekowej). Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Utrzymanie terapii w przypadku wszystkich tych dzieci jest niezbędne dla poprawy jakości ich funkcjonowania. Fundacja proponuje w tym zakresie unikalną pomoc w postaci niedyrektywnej terapii przez zabawę skoncentrowanej na wpieraniu rozwoju poprzez relacje. Dzięki realizacji tego programu, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie korzystać będą z terapii koncentrującej się na problemach relacyjnych oraz ze wsparcia psychologicznego, stanowiącego podstawę działań w zakresie II- i III-rzędowej profilaktyki zdrowia psychicznego małych dzieci.
Ze względu na złożoność trudności, z jakimi borykają się beneficjenci objęci programem, zaproponowane im wsparcie będzie miało charakter pogłębionej pracy terapeutycznej oraz zrealizowane zostanie w formie cykli konsultacyjno- terapeutycznych (z zastosowaniem szerokiego wachlarza sposobów wspomagania rozwoju dzieci z nadmienionymi trudnościami rozwojowymi). Z pomocy skorzysta 5 rodzin. Głównym odbiorcą zadania są dzieci w wieku 1 – 10 lat, u których występują symptomy istniejącego lub rozwijającego się zaburzenia ze spektrum autyzmu (tj. cechy/zachowania autystyczne) lub opóźnienia w rozwoju oraz ich rodzice. Beneficjenci projektu posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, a ich rodzice/opiekunowie podatek dochodowy rozliczają w Poznaniu. W projekcie zaplanowano także 4 dwugodzinne spotkania superwizyjne z zewnętrznym ekspertem, specjalistą z Infant Mental Health Clinic w Londynie. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 i obejmie osoby mieszkające w Poznaniu.

Rezultatami projektu będą: poprawa jakości relacji między dzieckiem a rodzicami, poprawa w zakresie funkcjonowania dziecka, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat trudności, z jakimi borykają się dzieci, poprawa samopoczucia emocjonalnego rodziców, podniesienie poziomu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

Standardowo realizowana, indywidualna edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem jest przedsięwzięciem wymagającym niezwykle dużych nakładów czasowych, a co za tym idzie także finansowych. Wiąże się z koniecznością podejmowania zintensyfikowanych, interdyscyplinarnych, a jednocześnie zindywidualizowanych działań. Główną zaletą niniejszego projektu, która wyróżnia go wśród powszechnie realizowanych programów pomocowych dla dzieci zagrożonych autyzmem, jest wykorzystanie metod niedyrektywnych w terapii, niedostępnych powszechnie do tej pory na terenie Poznania. Poprzez czynny udział rodziców w terapii, bezpośrednie otoczenie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością będzie wspierane poprzez wyposażenie w zasoby, które w naturalny sposób – dzięki codziennym interakcjom – przeciwdziałać będą pogłębianiu się zaburzenia. Podstawową ideą realizowaną w ramach projektu będzie także wspieranie pozytywnych relacji między rodzicami a ich zagrożonymi niepełnosprawnością dziećmi.