Działania

Działania Fundacji prowadzone w ramach dofinansowanych programów w 2022 ROKU:

NIE JESTEŚ SAM

Istotą projektu ,,Nie jesteś sam” jest poszerzenie oferty i poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego dla rodzin z dziećmi w wieku 0-7 lat, przejawiających sygnały ryzyka lub symptomy krzywdzenia emocjonalnego. Wczesna interwencja oferowana w programie wobec dzieci i ich rodzin w postaci konsultacji psychologicznych, warsztatów, grup terapeutycznych, pozwoli zrealizować potrzebę działania prewencyjnego i naprawczego jak najwcześniej, gdy ich skuteczność jest największa w odwracaniu skutków traumatycznych doświadczeń. Zaniechanie takiej pomocy grozi poważnymi i trwałymi zakłóceniami w psychicznym i fizycznym funkcjonowaniu dziecka, a potem dorosłego. Z kolei profesjonaliści pracujący z rodzinami wymagającymi specjalistycznej pomocy, korzystając ze szkoleń ukierunkowanych na najcięższe problemy związane z traumą relacyjną, superwizji i konsultacji wzmocnią swe kompetencje do pomagania rodzinom z najgłębszymi problemami. Nadrzędny cel programu to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w efekcie minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Oferta jest skierowana do mieszkańców całego województwa wielkopolskiego, dzięki czemu pomoc dotrze także do osób z mniejszych miejscowości. Pozwoli to na zapewnienie pomocy osobom, dla których oferta Fundacji była mocno ograniczona ze względu na ograniczony lub brak finansowania. W realizację projektu nie będą angażowani partnerzy.

Projekt „Nie jesteś sam” Fundacji ZERO-PIĘĆ jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji o programie tutaj.

 

CENTRUM ZERO-PIĘĆ – OŚRODEK WSPARCIA DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI

Centrum Zero-Pięć to multidyscyplinarne przedsięwzięcie wspierania rodzin z małymi dziećmi. W jego ramach proponujemy wsparcie emocjonalne i informacyjne, poradnictwo i edukację zarówno rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa, jak i tym już posiadającym dzieci w wieku 0-7 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje, niemieckiego programu SAFE) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2020 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie) oraz 2017-2020 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Trudne dobrego początki”, 2013-2015 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) i 2018 dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, „Nie jesteś sam”, 2014-2017 (dofinansowanie – Fundusze EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę). Oferta przygotowana została z uwzględnieniem najnowszej wiedzy teoretycznej i doniesień klinicznych z obszaru wieloaspektowego wspierania małego dziecka i jego rodziny. Obejmuje ona zarówno stałe elementy oferty CENTRUM (indywidualne konsultacje psychologiczne i laktacyjno-żywieniowe – w tym wizyty środowiskowe, warsztaty „KRĄG BEZPIECZEŃSTWA”), jak i nową propozycję: spotkania grupowe dla mam z niemowlętami „MAMA I JA”. Kadrę projektu stanowią odpowiednio wykwalifikowani specjaliści (wyróżniający się na terenie Poznania kwalifikacjami w tym obszarze), posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2021 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami są pary oczekujące narodzin dzieci oraz rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

STREFA RODZINY – SPECJALISTYCZNA POMOC DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI

STREFA RODZINY to projekt skupiający się na psychologicznym wsparciu terapeutycznym i edukacyjnym rodzin z małymi dziećmi (do lat 10), które doświadczają trudności w wypełnianiu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym, grożących rozwojem lub utrwaleniem się trudności w funkcjonowaniu dzieci. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, jak i zastępcze i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne dla rodzin z dziećmi, które wymagają pogłębionej pracy terapeutycznej. Celem projektu jest także pośrednia pomoc rodzinom poprzez udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym na terenie Miasta Poznania. Program jest efektem doświadczenia Fundacji ZERO-PIĘĆ na polu pomocy rodzinom z małymi dziećmi zmagającym się z poważnymi dysfunkcjami/trudnościami czy będącymi w kryzysie. Wynika także z zaangażowania w koalicję zawiązaną w ramach międzynarodowego programu „Taki mały a V.I.P.”, zainicjowanego przez Urząd Miasta Poznania, w którym Fundacja uczestniczyła jako jeden z partnerów i dysponuje obecnie dodatkowo przeszkoloną w tym zakresie kadrą. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2021 na terenie Poznania.

.

POZYTYWKA – PROGRAM KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA MAŁYCH DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU LUB OPÓŹNIENIEM W ROZWOJU ORAZ ICH RODZICÓW (KONTYNUACJA TERAPII)

Projekt POZYTYWKA wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z nieustannie powiększającej się liczby małych dzieci przejawiających poważne trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych oraz prezentujących różnorodne opóźnienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiących grupę obciążoną ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1 – 10 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców. Programem objęte są dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Ze względu na złożoność trudności, z jakimi borykają się beneficjenci objęci programem, zaproponowane im wsparcie ma charakter pogłębionej pracy terapeutycznej. Głównym odbiorcą zadania są dzieci (w wieku 1 – 10 lat), u których występują symptomy istniejącego lub rozwijającego się zaburzenia ze spektrum autyzmu (tj. cechy/zachowania autystyczne) lub opóźnienia w rozwoju oraz ich rodzice. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2021 i obejmuje osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

Wcześniejsze działania Fundacji prowadzone w ramach dofinansowanych programów:

CENTRUM ZERO-PIĘĆ – Ośrodek wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

Centrum Zero-Pięć to multidyscyplinarne przedsięwzięcie wspierania rodzin z małymi dziećmi. W jego ramach proponujemy wsparcie emocjonalne i informacyjne, poradnictwo i edukację zarówno rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa, jak i tym już posiadającym dzieci w wieku 0-6 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje, niemieckiego programu SAFE) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie) oraz 2017, 2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Trudne dobrego początki”, 2013-2015 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) i 2018 dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, „Nie jesteś sam”, 2014-2017 (dofinansowanie – Fundusze EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę). Oferta przygotowana została z uwzględnieniem najnowszej wiedzy teoretycznej i doniesień klinicznych z obszaru wieloaspektowego wspierania małego dziecka i jego rodziny. Obejmuje ona zarówno stałe elementy oferty CENTRUM (spotkania grupy „Zabawnik”, indywidualne konsultacje psychologiczne i laktacyjno-żywieniowe – w tym wizyty środowiskowe), jak i nową propozycję: warsztaty adresowane do rodziców dzieci w wieku 1-6 lat. Kadrę projektu stanowią odpowiednio wykwalifikowani specjaliści (wyróżniający się na terenie Poznania kwalifikacjami w tym obszarze), posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami są pary oczekujące narodzin dzieci oraz rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Program jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta Poznania.

STREFA RODZINY – specjalistyczna pomoc dla rodzin z małymi dziećmi

STREFA RODZINY to projekt skupiający się na psychologicznym wsparciu terapeutycznym i edukacyjnym rodzin z małymi dziećmi (do lat 8), które doświadczają trudności w wypełnianiu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym, grożących rozwojem lub utrwaleniem się trudności w funkcjonowaniu dzieci. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, jak i zastępcze i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne dla rodzin z dziećmi, które wymagają pogłębionej pracy terapeutycznej. Celem projektu jest także pośrednia pomoc rodzinom poprzez udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym na terenie Miasta Poznania. Program jest efektem doświadczenia Fundacji ZERO-PIĘĆ na polu pomocy rodzinom z małymi dziećmi zmagającym się z poważnymi dysfunkcjami/trudnościami czy będącymi w kryzysie. Wynika także z zaangażowania w koalicję zawiązaną w ramach międzynarodowego programu „Taki mały a V.I.P.”, zainicjowanego przez Urząd Miasta Poznania, w którym Fundacja uczestniczyła jako jeden z partnerów i dysponuje obecnie dodatkowo przeszkoloną w tym zakresie kadrą. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2019 na terenie Poznania.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

STREFA RODZICA – program nastawiony na poradnictwo dla rodzin, w tym dla rodzin wielodzietnych – kontynuacja spotkań

Projekt STREFA RODZICA wychodzi naprzeciw potrzebie utrzymania ciągłości udzielania pomocy rodzinom z małymi dziećmi, szczególnie rodzinom wielodzietnym. Celem projektu jest udzielanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego rodzinom z małymi dziećmi w formie poradnictwa. Programem objęte zostały rodziny – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to rodziny w dużej mierze, które doświadczają trudności w wypełnieniu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, zastępcze, jak i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne, mające na celu profilaktykę poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu dzieci, będących skutkiem nieprawidłowych/krzywdzących interakcji rodzic-dziecko. Praca zespołu psychologów projektu poddawana jest zewnętrznej superwizji. Głównym odbiorcą zadania są małe dzieci (w wieku 0-7 lat) oraz ich rodzice, którzy już skorzystali z pomocy Fundacji i potrzebują dalszego wsparcia. Wśród beneficjentów projektu przeważają rodziny wielodzietne. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 i obejmie osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

WSPARCIE RELACJI RODZIC-DZIECKO – specjalistyczny program wspierania rodzin z małymi dziećmi

W ramach projektu proponujemy działania profilaktyczne polegające na wsparciu emocjonalnym i informacyjnym, poradnictwo i edukację rodzicom posiadającym dzieci w wieku 0-6 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, niemieckiego programu SAFE, oraz międzynarodowego programu Circle of Security International) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie) oraz 2017 i 2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Trudne dobrego początki”, 2013-2015 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), „Nie jesteś sam”, 2014-2017 (dofinansowanie – Fundusze EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę). Oferta obejmuje zarówno stałe elementy oferty Fundacji (spotkania grupy „Zabawnik”, indywidualne konsultacje psychologiczne), jak i nową propozycję: warsztaty „Krąg Bezpieczeństwa” adresowane do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami są rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

POZYTYWKA – program konsultacyjno-terapeutyczny dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców (kontynuacja terapii)

Projekt POZYTYWKA wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z nieustannie powiększającej się liczby małych dzieci przejawiających poważne trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych oraz prezentujących różnorodne opóźnienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiących grupę obciążoną ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1,5 – 8 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców. Programem objęte są dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Ze względu na złożoność trudności, z jakimi borykają się beneficjenci objęci programem, zaproponowane im wsparcie ma charakter pogłębionej pracy terapeutycznej. Głównym odbiorcą zadania są małe dzieci (w wieku 1, 5 – 8 lat), u których występują symptomy istniejącego lub rozwijającego się zaburzenia ze spektrum autyzmu (tj. cechy/zachowania autystyczne) lub opóźnienia w rozwoju oraz ich rodzice. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 i obejmuje osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

TRUDNE DOBREGO POCZĄTKI – program konsultacyjno-terapeutyczny nakierowany na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację i wsparcie rodziców.

Celem programu TRUDNE DOBREGO POCZĄTKI jest profilaktyka w zakresie krzywdzenia emocjonalnego małych dzieci poprzez wsparcie psychologiczno-terapeutyczne ich opiekunów. Adresatami planowanych działań są rodziny z dziećmi w wieku 0-8 lat, mieszkające w Poznaniu i województwie wielkopolskim. Projekt opiera się na idei wczesnej interwencji – przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą oddziaływania prewencyjne i naprawcze powinny być wdrażane w pierwszym okresie życia, gdy ich skuteczność jest największa, a zaniechanie grozi poważnymi i trwałymi zakłóceniami w psychicznym i fizycznym funkcjonowaniu dziecka. Realizowane w programie działania stanowić będą egzemplifikację profilaktyki II- i III-rzędowej.Wielowymiarowe wsparcie informacyjne i emocjonalne udzielone zostanie adresatom programu poprzez specjalistyczne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne. Praca zespołu psychologów projektu będzie poddawana zewnętrznej superwizji. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Poznania (w Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7), od 1 czerwca do 30 listopada 2019.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

POZYTYWKA. Program konsultacyjno-terapeutyczny dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców (KONTUNUACJA TERAPII).

Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw potrzebom wynikajacym z nieustannie powiększajacej się liczby małych dzieci przejawiajacych powazne trudnosci w zakresie nawiazywania relacji społecznych oraz prezentujacych róznorodne opóznienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiacych grupę obciazona ryzykiem wystapienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1,5 – 8 lat) z trudnosciami rozwojowymi zwiazanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców (co bezposrednio przyczynia się do poprawy funkcjonowania dzieci). Programem objęte zostana dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystajace dotad ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Sa to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całosciowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujace opóznienia rozwojowe w róznych sferach – głównie komunikowania się. Utrzymanie terapii w przypadku wszystkich tych dzieci jest niezbędne dla poprawy jakosci ich funkcjonowania. Fundacja proponuje w tym zakresie unikalna pomoc w postaci niedyrektywnej terapii przez zabawę skoncentrowanej na wpieraniu rozwoju poprzez relacje. Dzięki realizacji tego programu, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie korzystać będa z terapii koncentrujacej się na problemach relacyjnych oraz ze wsparcia psychologicznego, stanowiacego podstawę działań w zakresie II- i III-rzędowej profilaktyki zdrowia psychicznego małych dzieci. Ze względu na złozonosć trudnosci, z jakimi borykaja się beneficjenci objęci programem, zaproponowane im wsparcie będzie miało charakter pogłębionej pracy terapeutycznej oraz zrealizowane zostanie w formie cykli konsultacyjno- terapeutycznych. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i obejmie osoby mieszkajace w Poznaniu i województwie wielkopolskim

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.