Działania

Aktualne działania Fundacji prowadzone w ramach dofinansowanych programów:

CENTRUM ZERO-PIĘĆ – Ośrodek wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

Centrum Zero-Pięć to multidyscyplinarne przedsięwzięcie wspierania rodzin z małymi dziećmi. W jego ramach proponujemy wsparcie emocjonalne i informacyjne, poradnictwo i edukację zarówno rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa, jak i tym już posiadającym dzieci w wieku 0-6 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje, niemieckiego programu SAFE) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie) oraz 2017, 2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Trudne dobrego początki”, 2013-2015 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) i 2018 dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, „Nie jesteś sam”, 2014-2017 (dofinansowanie – Fundusze EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę). Oferta przygotowana została z uwzględnieniem najnowszej wiedzy teoretycznej i doniesień klinicznych z obszaru wieloaspektowego wspierania małego dziecka i jego rodziny. Obejmuje ona zarówno stałe elementy oferty CENTRUM (spotkania grupy „Zabawnik”, indywidualne konsultacje psychologiczne i laktacyjno-żywieniowe – w tym wizyty środowiskowe), jak i nową propozycję: warsztaty adresowane do rodziców dzieci w wieku 1-6 lat. Kadrę projektu stanowią odpowiednio wykwalifikowani specjaliści (wyróżniający się na terenie Poznania kwalifikacjami w tym obszarze), posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami są pary oczekujące narodzin dzieci oraz rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Program jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta Poznania.

STREFA RODZINY – specjalistyczna pomoc dla rodzin z małymi dziećmi

STREFA RODZINY to projekt skupiający się na psychologicznym wsparciu terapeutycznym i edukacyjnym rodzin z małymi dziećmi (do lat 8), które doświadczają trudności w wypełnianiu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym, grożących rozwojem lub utrwaleniem się trudności w funkcjonowaniu dzieci. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, jak i zastępcze i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne dla rodzin z dziećmi, które wymagają pogłębionej pracy terapeutycznej. Celem projektu jest także pośrednia pomoc rodzinom poprzez udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającym na terenie Miasta Poznania. Program jest efektem doświadczenia Fundacji ZERO-PIĘĆ na polu pomocy rodzinom z małymi dziećmi zmagającym się z poważnymi dysfunkcjami/trudnościami czy będącymi w kryzysie. Wynika także z zaangażowania w koalicję zawiązaną w ramach międzynarodowego programu „Taki mały a V.I.P.”, zainicjowanego przez Urząd Miasta Poznania, w którym Fundacja uczestniczyła jako jeden z partnerów i dysponuje obecnie dodatkowo przeszkoloną w tym zakresie kadrą. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2019 na terenie Poznania.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

STREFA RODZICA – program nastawiony na poradnictwo dla rodzin, w tym dla rodzin wielodzietnych – kontynuacja spotkań

Projekt STREFA RODZICA wychodzi naprzeciw potrzebie utrzymania ciągłości udzielania pomocy rodzinom z małymi dziećmi, szczególnie rodzinom wielodzietnym. Celem projektu jest udzielanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego rodzinom z małymi dziećmi w formie poradnictwa. Programem objęte zostały rodziny – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to rodziny w dużej mierze, które doświadczają trudności w wypełnieniu swojej roli i/lub zakłóceń o charakterze relacyjnym. Adresatami programu są zarówno rodziny biologiczne, zastępcze, jak i adopcyjne. Zasadniczym elementem programu są specjalistyczne konsultacje psychologiczne, mające na celu profilaktykę poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu dzieci, będących skutkiem nieprawidłowych/krzywdzących interakcji rodzic-dziecko. Praca zespołu psychologów projektu poddawana jest zewnętrznej superwizji. Głównym odbiorcą zadania są małe dzieci (w wieku 0-7 lat) oraz ich rodzice, którzy już skorzystali z pomocy Fundacji i potrzebują dalszego wsparcia. Wśród beneficjentów projektu przeważają rodziny wielodzietne. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 i obejmie osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

WSPARCIE RELACJI RODZIC-DZIECKO – specjalistyczny program wspierania rodzin z małymi dziećmi

W ramach projektu proponujemy działania profilaktyczne polegające na wsparciu emocjonalnym i informacyjnym, poradnictwo i edukację rodzicom posiadającym dzieci w wieku 0-6 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, niemieckiego programu SAFE, oraz międzynarodowego programu Circle of Security International) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji wielu wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie) oraz 2017 i 2018 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Trudne dobrego początki”, 2013-2015 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), „Nie jesteś sam”, 2014-2017 (dofinansowanie – Fundusze EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę). Oferta obejmuje zarówno stałe elementy oferty Fundacji (spotkania grupy „Zabawnik”, indywidualne konsultacje psychologiczne), jak i nową propozycję: warsztaty „Krąg Bezpieczeństwa” adresowane do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie Poznania, a jego beneficjentami są rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

POZYTYWKA – program konsultacyjno-terapeutyczny dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców (kontynuacja terapii)

Projekt POZYTYWKA wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z nieustannie powiększającej się liczby małych dzieci przejawiających poważne trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych oraz prezentujących różnorodne opóźnienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiących grupę obciążoną ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1,5 – 8 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców. Programem objęte są dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIĘĆ, korzystające dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Ze względu na złożoność trudności, z jakimi borykają się beneficjenci objęci programem, zaproponowane im wsparcie ma charakter pogłębionej pracy terapeutycznej. Głównym odbiorcą zadania są małe dzieci (w wieku 1, 5 – 8 lat), u których występują symptomy istniejącego lub rozwijającego się zaburzenia ze spektrum autyzmu (tj. cechy/zachowania autystyczne) lub opóźnienia w rozwoju oraz ich rodzice. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019 i obejmuje osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.