JAK POMAGAMY

JAK POMAGAMY?

Oferujemy pomoc psychologiczną rodzinom z małymi dziećmi we wszelkiego rodzaju trudnościach mogących pojawić się w opiece nad dzieckiem. Mogą to być zarówno wątpliwości czy pytania dotyczące funkcjonowania dzieci (np. unikanie kontaktu przez dziecko, wybuchy złości, nierespektowanie granic, zakłócony sen czy dieta, zazdrość w rodzeństwie, wycofanie w grupie rówieśniczej, symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu), jak i trudności rodzica w pełnieniu opieki nad małym dzieckiem (np. trudności w podjęciu roli rodzica, trudności w kojeniu dziecka, trudności w kierowaniu jego zachowaniem). Pracujemy z rodzinami biologicznymi, zastępczymi i adopcyjnymi, oferując wsparcie w sytuacjach zmiany czy kryzysu w rodzinie (np. przyjęcie dziecka do rodziny, narodziny rodzeństwa, zmiana przedszkola/szkoły, choroba/niepełnosprawność w rodzinie, śmierć członka rodziny). Mogą zgłaszać się do nas rodzice noworodków, niemowląt, dzieci w wieku przedprzedszkolnym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i rodzice dopiero oczekujący narodzin potomstwa.

W pracy swojej opieramy się na idei wczesnej interwencji, zgodnie z którą oddziaływania prewencyjne czy terapeutyczne powinny być wdrażane w pierwszym okresie życia dziecka, co zwiększa ich skuteczność i obniża ryzyko nasilenia się czy utrwalenia niepożądanych wzorców funkcjonowania w relacji rodzic-dziecko. Główny akcent kładziemy na promowanie pozytywnych relacji między rodzicem i dzieckiem, rozumiejąc je jako bazę prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz główny czynnik ochronny w ewentualnych trudnościach mogących pojawić się na ścieżce rozwojowej dziecka. Podejścia teoretyczne i kliniczne, z których korzystamy najwięcej, to teoria przywiązania, akcentująca rolę opiekuna w zapewnianiu emocjonalnego bezpieczeństwa dziecku, oraz nurt psychoterapii rodzica z niemowlęciem/małym dzieckiem bazujący na psychoanalitycznym rozumieniu procesów zachodzących w relacji rodzic-dziecko. Nieustannie poszerzamy swoje kompetencje, czerpiąc z najnowszej wiedzy naukowej (np. w zakresie neuronauki), poszerzając swe doświadczenie i warsztat terapeutyczny o nowe narzędzia terapeutyczne, szczególnie w obszarze pracy z traumą, takie jak EMDR czy NARM.

Z uwagi na dbałość o jakość oferowanego rodzinom wsparcia pracę swoją poddajemy regularnej superwizji, którą prowadzi dla naszego zespołu dr Stella Acquarone, założycielka Parent-Infant Clinic oraz School of Infant Mental Health w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Rodzicom zgłaszającym się do nas oferujemy konsultacje indywidualne/rodzinne. Zakres i charakter proponowanej pomocy każdorazowo wynika z oceny potrzeb i możliwości danego dziecka i jego rodziny. Podczas wstępnych spotkań konsultacyjnych specjalista ustala z rodzicami formułę ewentualnej dalszej współpracy. Możemy zatem zaproponować konsultacje ukierunkowane na udzielenie porady i krótkoterminowego wsparcia, bądź też dłuższą pomoc o charakterze terapii. Pierwsze spotkanie odbywa się zazwyczaj z udziałem samych rodziców, kolejne zwykle z udziałem dzieci, niekiedy także rodzeństwa dziecka wymagającego wsparcia. W zależności od rozpoznanych potrzeb udzielaną pomoc rozszerzamy o kontakt z placówką, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła) lub innymi instytucjami, z wsparcia których korzysta rodzina (np. lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej).

Ze względu na to, że w naszych działaniach skupiamy się na udzielaniu pomocy psychologicznej w postaci poradnictwa, konsultacji czy terapii, nie pełnimy funkcji ośrodka diagnostycznego, a problemy zgłaszających się do nas rodzin rozpoznajemy czy diagnozujemy na użytek prowadzonej z nimi pracy.

Staramy się, by nasza oferta docierała do jak najszerszego kręgu rodzin. Dlatego zabiegamy o to, by jak najwięcej działań miało – dzięki dotacjom i darowiznom – charakter nieodpłatny. Pozyskiwane środki pozwalają nam jednak jak dotąd finansować tylko część prowadzonych działań. Z uwagi na to, oprócz konsultacji w ramach dofinansowanych programów, oferujemy rodzicom również konsultacje odpłatne. Bez względu na to, z jakiego rodzaju pomocy będą Państwo korzystać, o możliwości zaproponowania terminu najbliższego spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ?